Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)

Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)

ALFA Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti. Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme”)

1 –  TARAFLAR:

İş bu Sözleşme, kayıtlı adresi Koru Mah. 2579 sok. No: 9-2 Daire:34 Çayyolu 06810 Çankaya Ankara’da bulunan ALFA Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan sonra “ALFA” veya “Satıcı” olarak anılacaktır.) ile Satıcı’nın internet sitesinden alışveriş yapan kişi (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı anıldığında “Taraf”; birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya  uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin/etkinliğin/atölye çalışmasının/üyeliğin özellikleri ile  ücreti Satıcı’nın internet sitesinde belirtilen eğitimin/etkinliğin/atölye çalışmasının/üyeliğin satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’ya sunulacak olan eğitimin/etkinliğin/atölye çalışmasının/üyeliğin süresi, eğitmenin adı, eğitim/etkinlik şekli, eğitim/etkinlik satış bedelinin denizorbay.com internet sitesinde belirtildiği gibi olduğu hususunda mutabıktırlar.

3- KULLANIM KOŞULLARI:

Alıcı hizmeti kullanmadan önce işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.

4- ÖDEME ŞEKLİ:

denizorbay.com internet sitesi üzerinden eğitimin/etkinliğin/atölye çalışmasının/üyeliğin katılımları kredi kartı ya da EFT/Havale yöntemi ile satın alınabilir. denizorbay.com internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar denizorbay.com tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme konusu ürün/hizmet alıcının talepleri doğrultusunda sevkiyatı gerçekleştirilebilecek bir materyal (CD, DVD, FLASHBELLEK, HARD DİSK, vb.) ile Alıcı’ya ulaştırılacak ise, sevkiyata ilişkin kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir ve ürün/hizmet fiyatına dahil değildir. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir. 

5- MÜCBİR SEBEPLER:

Satıcı, Tarafların iradesi dışında gelişen mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu eğitimi/etkinliği süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet verme süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, söz konusu tutarın Satıcı tarafından ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması sürecine ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağı hususunu kabul eder.

6- CAYMA HAKKI:

Alıcı; 27 Kasım 2014 tarihli 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerin cayma hakkı istisnalarından sayıldığını ve bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) iade veya iptalin yapılmayacağını anlamıştır ve kabul etmiştir.

7- GİZLİLİK POLİTİKASI:

Alıcı hizmeti kullanmadan önce denizorbay.com  adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.
Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8– KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Alıcı hizmeti kullanmadan önce Kişisel Verilerinin ALFA tarafından nasıl korunduğu, saklandığı, işlendiği ve bunlara ilişkin veri sahibinin haklarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı denizorbay.com adresinde yer alan Gizlilik Politikasının tamamını dikkatlice okuduğunu, onayladığını ve anılı belgelerdeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt eder.   Alıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerinin ALFA tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve anılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildiğini onaylar.
Bu kapsamda Alıcı, denizorbay.com adresinde yer alan Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla ALFA tarafından kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerinin ve bunlara ilişkin belgelerin ALFA’nın veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili acenteler, ALFA’nın vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradesi ile muvafakat etmektedir.
Ayrıca Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

SATICI, denizorbay.com sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, denizorbay.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. denizorbay.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

ALICI tarafından İnternet Sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki  sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

9– DEVİR YASAĞI:

 Alıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Satıcı’nın izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez.

10- UYGULANACAK HUKUK- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YERİ:

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin geçerliliğiyle ilgili olan veya işbu Sözleşme’den veya ihlalinden kaynaklanan ya da işbu Sözleşme veya ihlaliyle ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf, çelişkinin çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder.

11- YÜRÜRLÜK:

Alıcı, denizorbay.com internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

12– SÖZLEŞME SÜRESİ:

İşbu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.